Martyň ahyrynda Burberry modalar öýüniň ilkinji kitaby okyjylara ýetiriler

05.03.2023
66

Burberry modalar öýi döredilmeginiň 160 ýyllygy mynasybetli kitap neşir etdirer. Onda 1856-njy ýyldan – Tomas Berberriniň ýörelgesinden başlap, haryt nyşanynyň önümçiligine Deniýel Liniň gelmegine çenli döwrüň taryhy gürrüň berler. Bu barada buro247.ru-nyň WWD-e salgylanýan habarynda bellenýär.

Neşir 5 bölümden ybarat bolup,  suratlaryň 200-sini özünde jemlär.  Kitabyň üsti bilen okyjy Burberry haryt nyşanynyň şekiliniň döreýşi, onuň ösüşine goşant goşan taryhy şahsyýetler  we beýlekiler bilen tanşar. 

Neşiriň resmi goýberilişi 28-nji martda  bolar.