News
BMG «NowaEco» türkmen kärhanasynyň önümçiligine gyzyklanma bildirýär

BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko we BMG-niň düzümleriniň ýurtdaky agzalary, şeýle-de daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleri Ahal welaýatynyň Ýaşlyk şäherçesindäki «NowaEco» kärhanasyna baryp gördüler. Bu barada BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.

«NowaEco» öz önümçiliginde oba hojalyk we dokma pudagynyň galyndylaryny ulanýar. Oba hojalygy we dokma galyndylaryny gaýtadan işlemek üçin, ekologiýa taýdan arassa tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy netijesinde 290 müň tonna galyndydan 230 müň tonna goşmaça gymmata eýe bolan gofrokarton, kagyz haltalary we karton, depderler, A4 ofis kagyzy ýaly önümler öndürilýär.

Bu taslama Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin 500-den gowrak iş ýeriniň döredilmegine mümkinçilik berdi. Şeýle-de Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň iki esasy pudagynda – oba hojalygy we dokma senagatynda howa çykarylýan kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny ep-esli azaltdy, kärhana we ýerli derejede sirkulýar ykdysadyýet ýörelgelerini girizdi. Netijede, DÖM-iň 1, 8, 9, 12, 13 we 15 maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin goşant goşdy.

«Nowa Eco» Türkmenistanda öňdebaryjy gofrokarton gaplama we kagyz öndürijidir. Kompaniýanyň Türkmenistanyň içerki bazaryndaky paýy, takmynan, 50 göterim bolup, ýurduň kagyz we gaplama pudagynyň lideri bolup durýar.

BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasy tarapyndan guralan bu sapar BMG-niň hususy pudak bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky başlangyjynyň netijesidir. Ýeri gelende bellesek, bu hyzmatdaşlyk 2023-nji ýylda, BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň arasynda 2030-njy ýyla çenli Gün tertibini we onuň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegi esasynda ýola goýlupdy.

2024-nji ýylyň fewral aýynda bolsa bu Ähtnamany amaly taýdan durmuşa geçirmek maksady bilen «BMG — Hususy pudak» hyzmatdaşlyk platformasy işe girizildi.

13.05.2024
News
Türkmenistanda 2024-nji ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi

Türkmenistanda 2024-nji ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi hem-de onuň düzümi tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu gün --- 10-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky Hökümet mejlisiniň barşynda degişli Karara gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.

Resminama bilen, "Türkmenobahyzmat" döwlet birleşigine ýerlerde däne kombaýnlaryna tehniki hyzmat etmek işlerini talabalaýyk guramak arkaly orak möwsüminde olaryň öndürijilikli we bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi, "Türkmengallaönümleri" döwlet birleşigi bilen şertnama baglaşmak esasynda, ýygnalan bugdaý hasylynyň meýdanlardan kabul ediş nokatlaryna, şeýle-de ammarlara we elewatorlara wagtynda hem-de ýitgisiz daşalmagynda ulag serişdeleriniň bökdençsiz we ýokary netijeli işledilmegini üpjün etmäge borçly edildi.

Bugdaýy kabul ediş nokatlaryna hem-de ammarlara we elewatorlara daşamakda beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şeýle-de hususy eýeçilikdäki awtoulag serişdelerini şertnama esasynda peýdalanmaga "Türkmengallaönümleri" döwlet birleşigine ygtyýar berildi.

Resminama Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurduň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, halkyň rysgaly we azyk garaşsyzlygynyň kepili bolan bugdaýyň öndürilýän möçberlerini yzygiderli artdyrmak, ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elewatorlara bökdençsiz daşamak hem-de däne öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda, ýokary derejede guralmagyny üpjün etmek maksady bilen kabul edildi.

13.05.2024
News
«Türkmentel-2023» halkara ylmy maslahaty birnäçe ugurdaş çäreler bilen utgaşdy

9-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmentel-2023» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Ylmy maslahatda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň alymlary, bilermenleri we işewürleri özleriniň teklipleri bilen çykyş etdiler.

Maslahatyň işewürlik maksatnamasy adaty we onlaýn görnüşde guralan «Sanly transformasiýa: Halkara dialogy we hyzmatdaşlyk» atly umumy mejlisi hem-de 4 sany — «Sanly transformasiýa: kiberhowpsuzlyk», «Kommunikasiýalaryň geljegi», «Hemra tehnologiýalary, goşundylary we durnukly ykdysadyýeti hereketlendiriji güýç hökmünde hyzmatlar», «Sanly ösüşde döwlet strategiýasy: durnukly, ahlakly, giň gerimli sanly jemgyýeti gurmak» atly iş mejlislerini öz içine aldy.

Umumy mejlisiň barşynda Türkmenistanyň pudaklaýyn düzümleriniň ýolbaşçylary we wekilleri häzirki zaman telekommunikasiýalar ulgamlarynyň we maglumat üpjünçiliginiň ýagdaýyna syn, olaryň geljekki ösüşine we mümkinçiliklerine baha berdiler.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we Durmuş meseleleri baradaky komissiýasynyň (ESKATO) Ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsiýa Alişahbana, Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň Baş sekretary Dorina Bogdan-Martina sanly ulgam arkaly gutlag sözleri bilen çykyş etdiler.

Forumyň açylyşynda Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň GDA ýurtlary üçin Sebit bölüminiň sebit direktory Natalýa Moçu, Aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň (ASA) Baş direktory Nurudin Muhitdinow we beýleki abraýly guramalaryň wekilleri, Belarusuň, Gazagystanyň hem-de Gyrgyzystanyň degişli ministrlikleriniň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Merkezi Aziýada hemra aragatnaşygynyň täze operatory hökmünde Türkmenistanyň eýeleýän ähmiýetli orny hakynda-da çykyşlar diňlenildi. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerine garaldy.

Hemra kommunikasiýa tehnologiýalary we programma önümleriniň bazary, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek ýaly ugurlar boýunça özara pikir alyşmalar bilen maslahat şu günki birinji mejlisini dowam etdi.

Maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlary taýýarlanylan şekiller bilen utgaşdyrylyp, ol aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, kiberhowpsuzlygy pugtalandyrmak, sanlylaşdyrmakla IP ulgamyny, interneti ornaşdyrmak we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmak babatynda öňe sürlen teklipler bilen giňişleýin tanyşmaga mümkinçilik döretdi.

Foruma gatnaşýan daşary ýurtly bilermenler türkmen kärdeşleri bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny tassykladylar.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ugruna ýöriteleşen daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirildi.

Olaryň barşynda aragatnaşyk we kommunikasiýalar ulgamynda, geljegi uly meýilnamalary hasaba almak bilen, däp bolan hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, daşary ýurt tejribesini öwrenmegiň, halkara ylmy gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň, öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmaga ýardam edýän halkara guramalar we degişli düzümler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajypdygy nygtaldy.

Maslahatyň çäklerinde «Mobil aragatnaşyk ulgamynyň indiki tapgyryny işe girizmek (IMT-2020/5G)» atly türgenleşik sapagy geçirildi. Oňa gatnaşyjylar 5G ulgamly giňişligiň ägirt uly bähbitlere eýe bolan aýratynlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar.

10.11.2023